Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio.m.vela.luka@gmail.com

Općina Vela Luka, uz suradnju tvrtke ADV grupa d.o.o. iz Kaštel Novog, održala je informa-tivno-edukativnu tribinu, na kojoj se govorilo o razvrstavanju otpada, odnosno o odvojenom prikupljanju otpada.
Tribina je bila otvorena za sve građane, a nakon prezentacije o razvrstavanju otpada građani su postavljali pitanja predavačima iz tvrtke ADV grupa d.o.o. iz Kaštel Novog.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu projekta poticanja mjera odvo-jenog sakupljanja komunalnog otpada sufinancira:
- nabavu 2 rolo kontejnera za reciklažno dvorište,
- edukaciju odnosno radionice za djecu,
- informativno-edukativni letak za građane,
- tribinu za građane.
Ukupna vrijednost tog projekta je 23.276,26 eura (175.375,00 kn), od čega FZOEU sufi-nancira 60%, a Općina Vela Luka 40%.